Rodzaje ubezpieczeń

człowiek pomiędzy obydwiema dłońmi
źródło: Freepik

Rodzaje ubezpieczeń. SPRAWDŹMY. UBEZPIECZENIA I ICH RODZAJE

Osobowe i majątkowe

Cytuję:

,,Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych wskutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub śmierci) [Encyklopedia popularna PWN, 1982, s. 815].W art. 2 Ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych jeśli chodzi o ubezpieczenia osobowe zakład ubezpieczeń chroni osoby fizyczne jeśli dojdzie do określonego zdarzenia losowego.

W art. 829 kodeksu cywilnego ubezpieczenia osobowe dzieli się na ubezpieczenia na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią określonego wieku oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej według art. 821 kodeksu cywilnego.Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany chronić osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Mają one na celu pokrywanie strat materialnych, w wyniku szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka, przykładem takiego ubezpieczenia mogą być między innymi ubezpieczenia morskie, budynków od ognia itp.”

Obowiązkowe i dobrowolne

Inny podział, jaki występuje obecnie w ubezpieczeniach to podział na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Podział ten wynika z ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 28.07.1990 roku. Ustawodawca wyodrębnił z pakietu różnych ubezpieczeń te, które ze względu na szczególny charakter społeczny ochrony ubezpieczeniowej, a następnie określił je jako ubezpieczenia obowiązkowe. Fakt ten, wnika z tego, iż w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zapewniają one ochronę dóbr majątkowych i osobistych osób trzecich, np. rolnik w przypadku wystąpienia ognia na swoim polu, dzięki ubezpieczeniu nie zostanie bez środków do życia, gdyż dostanie odszkodowanie za poniesione straty.

Zakład ubezpieczeń zobligowany będzie do wypłacenia odszkodowania lub świadczenia z tytułu ubezpieczenia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, prawomocnym orzeczeniem sądu lub w sposób widniejący w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta [ Dz.U. z 2012 r. poz. 159 I 742].

Z pośród ubezpieczeń obowiązkowych wyróżniamy:

 • odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych [[[Rozporządzenie]] Ministra Finansów z dnia 9.12.1992 r., Dz. U. Nr 96, poz. 475, zmiany: Dz. U. 1993r Nr 129, poz. 603, Dz. U. 1994 Nr 94, poz. 455, Nr 134, poz. 700],
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.1990 r., Dz. U. nr 92, poz. 546, zmiany: Dz. U. 1991 r. Nr 85, poz. 389, Dz. U. 1994 r., Nr 94, poz. 454],
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.1993 r., Dz. U. Nr 134, poz. 653, zmiany: Dz. U. 1994 r., Nr 94, poz. 456],
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradców podatkowych [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.08.1996 r., Dz. U. Nr 102 poz. 475],
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.11.1998r., Dz. U. Nr 143, poz. 921],
 • ubezpieczenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2000 r., Dz. U. Nr 90 poz. 1001],
 • ubezpieczenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2000 r., Dz. U. Nr 90 poz. 1002],
 • ubezpieczenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2000 r., Dz. U. Nr 90 poz. 1003].

Posiadacz danego mienia mocą ustawy zostaje zobligowany do zawarcia umowy ubezpieczenia w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie, ponieważ warunki ubezpieczenia są jednolite gdyż wynikają z ustawy. Jedyną cechą, którą różnią się ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeniowymi to stawka ubezpieczenia, którą ustalają bezpośrednio firmy ubezpieczeniowe.

Zakład ubezpieczeń, który posiada pozwolenie na wykonywanie takiej działalności nie będzie mógł odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Jeżeli zakład ubezpieczeń otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczeniowej, a mimo tego przez okres czternastu dni nie dał odpowiedzi to ofertę uznaje się za przyjętą.

Ubezpieczenia dobrowolne są to wszystkie inne ubezpieczenia, poza wymienionymi powyżej. Ubezpieczenie takie może zawrzeć zarówno osoba fizyczna jak i prawna, dokonuje ona wyboru, co do rodzaju i zakresu ubezpieczenia, jakie chce zawrzeć w zależności od przedmiotu ubezpieczenia. Gama oferowanych w tym zakresie ubezpieczeń jest bardzo liczna.

Społeczne i gospodarcze

Ostatni podział wśród ubezpieczeń, jaki występuje to podział na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń zapewniający pracownikom i ich rodzinom pomoc z publicznych funduszów składkowych w razie choroby, niezdolności do pracy, starości i śmierci [Encyklopedia popularna PWN, 1982, s. 815]. Ubezpieczenia społeczne ściśle związane są z pracowniczym, spółdzielczym lub innym stosunkiem pracy. Zadaniem tych ubezpieczeń jest ochrona zdrowia jak i zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Zarówno zakład pracy (pracodawca) a także pracownik czyli ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych opłaca składkę za to ubezpieczenie. W Polsce ubezpieczeniami społecznymi zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Ubezpieczeń Społecznych.

Z pośród ubezpieczeń społecznych wyróżniamy:

 • ubezpieczenie emerytalne [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1998 r., Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887]. Odgrywa bardzo istotną rolę wśród wszystkich rodzajów ubezpieczeń społecznych. Płatnicy składek po osiągnięciu wieku emerytalnego zabezpieczeni są poprzez dochody jakie winni są otrzymać z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.
 • ubezpieczenie rentowe [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1998 r., Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887]. Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne w sytuacji kiedy następuje utrata dochodów pieniężnych związana z niezdolnością do pracy (Zgodnie z obowiązującymi przepisami [Dz.U. nr 169, poz. 1412] niezdolność do pracy orzekana jest na okres nie dłuższy niż pięć lat), śmierci żywiciela lub ryzyka inwalidztwa.
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej ubezpieczeniem chorobowym [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1998 r., Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887]. Jest świadczeniem winnym pracownikowi, który tymczasowo nie jest zdolny do wykonywania pracy na skutek choroby lub osobie zmuszonej pójściem na urlop macierzyński.
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej ubezpieczeniem wypadkowym [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1998 r., Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887]. Przede wszystkim zadaniem jakie spełnia ten rodzaj ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia gospodarcze to zarówno ubezpieczenia majątkowe jak i osobowe, jednak ubezpieczenia majątkowe występują częściej, niż osobowe. Obejmują wszystkie ubezpieczenia poza społecznymi. Regulowane są normami prawa cywilnego i państwowego.

Bibliografia

Opracowanie: Joanna Maliborska, Natalia Borek, Ewa Rusek

Drukuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other.

Subskrybuj Nasz Biuletyn

Najnowsze posty

tata z córką oglądają coś w tablecie
100 zł na Allegro i Allegro Smart na rok za mKonto Intensive
No comments
kobieta czyta coś w smartfonie
Konto przekorzystne w promocji do 400 zł premii!
No comments
Marząca kobieta
2000 zł za konto Citigold od City handlowy!
No comments
mężczyzna robi zdjęcie
Promocja zakończona. 250 zł + 5000 zł z Kontem Otwartym na Ciebie w BNP Paribas
No comments
PARA MŁODA W SWOIM NOWYM MIESZKANIU
Promocja zakończona. Konkurs dla klientów Alior Banku! Do wygrania urządzenia kuchenne Thermomix (o wartości 5495 zł) i 500 zł do wydania w sklepach IKEA
No comments
młoda kobieta czyta cos w smartfonie
Aktywność się opłaca. Otwórz konto i zyskaj premię do 150 zł. Program Polecam Bank.
No comments
młoda para czyta coś w laptopie
200 zł od Santander + 50 zł za polecenie konta i 1% na lokacie + do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie.
No comments
mężczyzna odwrócony tyłem coś czyta
Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie czyli Premia w zasięgu ręki 350 zł BNP Paribas
No comments
rodzina i napis 500+
Oszczędzamy z 500+
No comments
KONTO Z LWEM MOBI I DIRECT KOBIETA NAKŁADA GAŁKI LODÓW NA WAFEL
Konto z Lwem
No comments
napis 720 zł na tle drogi w górach
Promocja zakończona. Darmowa pożyczka do 5000 zł za darmo od Citi Handlowy i 720 zł premii moneyback z bezpłatną kartą kredytową Citibank BP Motokarta
No comments
mama przytula swoją córkę która wybiera sie poo wakacjachh do szkoła promocja 400 zł na allegro (bon)
Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie w BNP Paribas aż 400 zł premii
No comments
smartfon
Smartfon LG K30 od Citibanku za wyrobienie karty kredytowej
2 komentarze
AliExpress
Dołącz do AliExpress i zyskaj rabaty za rejestrację
No comments
napis ing bank śląski
ING Bank Śląski
No comments
pies wystawia głowę z samochodu
Millennium 200 zł Konto ,,Poczuj swobodę i zyskaj”Oferta nieaktualna
No comments
napis w kolorowym kole 2,5%
Nest Lokata Witaj 2,5 %
No comments
para studentów
Konto PKO od 18 do 26 roku życia
No comments
kolorowe nożyczki
Ranking lokat kwartalnych
No comments
mężczyzna stoi w parku trzyma telefon obok napis promocji
Promocja zakończona sprawdź nową :250 zł na start za konto osobiste + 300 zł zwrotu za rachunki i 2% na lokacie.
No comments
reklama konta
Nawet 500 zł za otwarcie konta, płatności mobilne i kartą
No comments
T.Harv Eker
Podstawy zarządzania pieniędzmi Jars
No comments
kobieta nakłada na wafel gałki lodów
160 zł od ING
No comments
grillujący mężczyzna
Zakupy na majówkę z bonusami do 350 zł
No comments
kobieta czyta coś w telefonie komórkowym i jest radosna
Premia w wysokości 960 zł za założenie konta
No comments
kobieta ppokazuje mężczyźnie wykresy w laptopie
NAJLEPSZE POŻYCZKI POZABANKOWE PRZEZ INTERNET, DECYZJE W 15 MINUT!!!
No comments
kobieta czyta książkę leżąc na hamaku
Prezenty za eKonto i mKonto Intensive
No comments