mKonto Intensive 2% na lokacie z funduszem

mężczyzna i kobieta pracują przy jednym komputerze


mKonto Intensive
to 2% w skali roku na lokacie z funduszem! Ponownie bravo mBank! 2% to obecnie najwyższe oprocentowanie z jakim możemy się spotkać. Sprawdźmy zatem dokładnie regulamin czyli opłaty i inne usługi jakie oferuje nam mBank.

Informacje ogólne o mKonto Intensive

Promocja składa się z następujących produktów: Lokaty (lokaty terminowej 6 miesięcznej) i Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Istnieje możliwość zakupu obu komponentów oddzielnie. W przypadku zakupu samej Lokaty możliwe jest zakupienie lokaty 3, 6, 12, lub 24 miesięcznej na innych warunkach oprocentowania podanych w Tabeli Oprocentowania. Lista dostępnych w ramach Promocji funduszy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji.

Otwórz mkonto Intensive

Czas trwania Promocji i Okres w jakim można przystąpić do Promocji oraz warunki

 1. Do Promocji można przystąpić od 03.08.2020 roku do 31.10.2020 roku, lub do wyczerpania kwoty Pakietów
 2. Promocja trwa od 03.08.2020 r. do terminu zakończenia ostatniej Lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 30.04.2021 r.
 3. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji spełniają łącznie następujące warunki:
  1) posiadają jeden z Rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych powiązany z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku,
  2) posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  3) złożyli w Placówce zaakceptowane i podpisane Oświadczenie lub zaakceptowali jego treść ustnie w czasie rozmowy nagrywanej przez Biuro Obsługi Klienta lub zaakceptowali treść Oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku w Serwisie transakcyjnym

Elementy pozacenowe i ryzyka

Złożenie środków na Lokacie nie wiąże się z ryzykiem ich utraty. Oprocentowanie samej Lokaty jest gwarantowane i wynosi 0,01%, a w przypadku spełnienia warunków Promocji zostanie zmienione na 2,0%.


Otwarcie wyłącznie Lokaty jest obarczone mniejszym ryzykiem niż otwarcie Lokaty w pakiecie z nabyciem Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Z kolei nabycie wyłącznie Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest obarczone większym ryzykiem niż ich nabycie w pakiecie z
otwarciem Lokaty.

Wynika to m. in. z tego, że środki zdeponowane na Lokacie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości w złotych kwoty 100 000 euro, a inwestycja w Jednostki Uczestnictwa nie jest gwarantowana przez żaden podmiot.


Do głównych ryzyk związanych z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych należą:
Ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe. Informacje dotyczące ryzyka związanego z danym funduszem znajdują się w Broszurze Informacyjnej oraz w Prospekcie danego funduszu. Uczestnik Promocji może zrezygnować oraz wycofać środki z Lokaty, jak i umorzyć Jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, mając świadomość, że łamie warunki niezbędne do uzyskania wyższego oprocentowania Lokaty w ramach Promocji. Złożenie takich dyspozycji możliwe jest za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Banku, telefonicznie oraz w oddziale.

Otwórz mkonto Intensive

Opłaty za prowadzenie rachunku i lokaty

Założenie i prowadzenie Lokaty jest bezpłatne.

 mKonto Intensive to 0 zł za wypłaty z bankomatów na całym świecie, 0 zł za podstawową kartę debetową, brak opłat za 3 przelewy ekspresowe w miesiącu, 0 zł za priorytetową obsługę na mLinii, wsparcie asystenta concierge, a dodatkowo w promocji „mKonto Intensive z Empik Premium” do 3 lat za darmo za usługę empik Premium oraz karta wielowalutowa Visa Świat Intensive, która umożliwia atrakcyjne kursy dla ponad 180 walut. Prowadzenie rachunku jest darmowe, jeśli co miesiąc wpływ na konto wynosi min. 7 tys. PLN lub posiada się aktywa min. 100 tys. PLN, jeśli tych wpływów nie ma wtedy konto kosztuje 49,99 zł

Złożenie dyspozycji


Dyspozycję można złożyć za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w naszym Serwisie na tej stronie.

Lokata z funduszem

LokataFundusz/e
30% wpłacanych środków70% wpłacanych środków
Moje Konto.pl


Łączna minimalna kwota przystąpienia do Promocji wynosi 5 000 zł.

W ramach Promocji Uczestnik Promocji ma do wyboru 2 opcje:
a. Lokata i jedna z gotowych strategii inwestycyjnych (lista dostępnych strategii inwestycyjnych określona jest w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji). Uczestnik Promocji samodzielnie wybiera jedną z dostępnych strategii

b. Lokata i 5 funduszy inwestycyjnych (lista dostępnych funduszy inwestycyjnych określona jest w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji). Uczestnik Promocji samodzielnie wybiera fundusze oraz wskazuje kwotę inwestycji na wybrane fundusze przy zachowaniu
min. kwoty wpłaty na dany fundusz oraz spełniając warunek udziału zleceń nabycia funduszy inwestycyjnych w całym pakiecie

Otwórz mkonto Intensive

Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji:
  1) nabywa Jednostki Uczestnictwa funduszy z oferty Banku wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia Jednostek Uczestnictwa jednego funduszu wynosi 100 złotych, o ile prospekt informacyjny nie ustanawia
  wyższej kwoty.
  2) oraz zakłada Lokatę o następujących parametrach:
  a) Okres Lokaty – 6 miesięcy,
  b) Oprocentowanie nominalne Lokaty – 0,01% w skali roku,
  c) Rodzaj oprocentowania – oprocentowanie stałe,
  d) Waluta: złoty,
  e) Minimalna kwota jednej Lokaty założonej w Promocji: 1 500 złotych,
  f) Maksymalna kwota wszystkich Lokat założonych przez Uczestnika Promocji w Promocji: 1 000 000 złotych,
  g) Odnowienie Lokaty – po zakończeniu okresu umownego Lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami promocyjnymi) odnowi się na kolejne 6 miesięcy na warunkach lokaty 6 miesięcznej prezentowanej w obowiązującej w dniu odnowienia Tabeli stóp procentowych dla
  osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.;
  h) Oprocentowanie nominalne przy zerwaniu Lokat: 0,01% w skali roku,
  i) Kapitalizacja – na zakończenie czasu trwania Lokaty, do rachunku Lokaty,
  j) Lokata zakładana jest wyłącznie ze środków znajdujących się na Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym powiązanym z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku.
  3) dodatkowo otrzyma wyższe oprocentowanie Lokaty niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) za okres jej trwania, wynoszące 2,0% w skali roku, jeśli spełni następujące warunki łącznie:
  a) złoży i opłaci zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
  b) w okresie 150 dni liczonych od dnia założenia Lokaty nie złoży zlecenia odkupienia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa funduszy nabytych w ramach Promocji.
 2. 4)Kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld PLN dla wszystkich Uczestników Promocji.
 3. 5)W przypadku, gdy kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln PLN, Uczestnik Promocji zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie internetowej:
  https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem
 4. Liczba Lokat zakładanych przez Uczestnika Promocji w okresie Promocji jest nieograniczona z zastrzeżeniem w § 6 Ust. 2 lit. f).
 5. Saldo Uczestnika Promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień 03.08.2020.
 6. Oprocentowanie wskazane w § 6 ust. 1 pkt 3 zostanie naliczone za cały okres trwania Lokaty od momentu jej założenia przy spełnieniu warunków wskazanych w § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a) i b).
  Oprocentowanie Lokaty zostanie zmienione w Systemie transakcyjnym na wartość wskazaną w § 6 ust. 1 pkt. 3 w czasie trwania Lokaty, jednak nie wcześniej niż po upływie 150 dni od dnia jej założenia.
 7. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami podatkowymi od wypłacanych odsetek należny jest zryczałtowany podatek dochodowy, Bank jako płatnik potrąci kwotę podatku z kwoty wypłaconych odsetek.
 8. Lokaty, o których mowa w ust. 1 będą otwarte i prowadzone zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., wobec czego Uczestnik Promocji powinien spełnić warunki wymagane dla zakładania i prowadzenia takich lokat przewidziane w ww. Regulaminie z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji.

W skrócie

strona banku

Otwórz mkonto Intensive

Regulamin promocjii

ikona pdf

O banku

logo mbanku

mBank SA (dawniej Bank Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna w skrócie BRE Bank SA) – bank uniwersalny, założony w 1986 jako Bank Rozwoju Eksportu, piąta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Oferuje bankowość detaliczną, inwestycyjną, rozwiązania dla przedsiębiorców oraz usługi bankowości prywatnej. CZYTAJ DALEJ…

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Promocja zakończona. 375 zł od BNP Paribas 220 zł od Millennium za Konto 360° Student lub Konto 360°

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn