mKonto Intensive 2% na lokacie z funduszem

mężczyzna i kobieta pracują przy jednym komputerze


mKonto Intensive
to 2% w skali roku na lokacie z funduszem! Ponownie bravo mBank! 2% to obecnie najwyższe oprocentowanie z jakim możemy się spotkać. Sprawdźmy zatem dokładnie regulamin czyli opłaty i inne usługi jakie oferuje nam mBank.

Informacje ogólne o mKonto Intensive

Promocja składa się z następujących produktów: Lokaty (lokaty terminowej 6 miesięcznej) i Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Istnieje możliwość zakupu obu komponentów oddzielnie. W przypadku zakupu samej Lokaty możliwe jest zakupienie lokaty 3, 6, 12, lub 24 miesięcznej na innych warunkach oprocentowania podanych w Tabeli Oprocentowania. Lista dostępnych w ramach Promocji funduszy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji.

Otwórz mkonto Intensive

Czas trwania Promocji i Okres w jakim można przystąpić do Promocji oraz warunki

 1. Do Promocji można przystąpić od 03.08.2020 roku do 31.10.2020 roku, lub do wyczerpania kwoty Pakietów
 2. Promocja trwa od 03.08.2020 r. do terminu zakończenia ostatniej Lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 30.04.2021 r.
 3. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji spełniają łącznie następujące warunki:
  1) posiadają jeden z Rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych powiązany z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku,
  2) posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  3) złożyli w Placówce zaakceptowane i podpisane Oświadczenie lub zaakceptowali jego treść ustnie w czasie rozmowy nagrywanej przez Biuro Obsługi Klienta lub zaakceptowali treść Oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku w Serwisie transakcyjnym

Elementy pozacenowe i ryzyka

Złożenie środków na Lokacie nie wiąże się z ryzykiem ich utraty. Oprocentowanie samej Lokaty jest gwarantowane i wynosi 0,01%, a w przypadku spełnienia warunków Promocji zostanie zmienione na 2,0%.


Otwarcie wyłącznie Lokaty jest obarczone mniejszym ryzykiem niż otwarcie Lokaty w pakiecie z nabyciem Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Z kolei nabycie wyłącznie Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest obarczone większym ryzykiem niż ich nabycie w pakiecie z
otwarciem Lokaty.

Wynika to m. in. z tego, że środki zdeponowane na Lokacie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości w złotych kwoty 100 000 euro, a inwestycja w Jednostki Uczestnictwa nie jest gwarantowana przez żaden podmiot.


Do głównych ryzyk związanych z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych należą:
Ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe. Informacje dotyczące ryzyka związanego z danym funduszem znajdują się w Broszurze Informacyjnej oraz w Prospekcie danego funduszu. Uczestnik Promocji może zrezygnować oraz wycofać środki z Lokaty, jak i umorzyć Jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, mając świadomość, że łamie warunki niezbędne do uzyskania wyższego oprocentowania Lokaty w ramach Promocji. Złożenie takich dyspozycji możliwe jest za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Banku, telefonicznie oraz w oddziale.

Otwórz mkonto Intensive

Opłaty za prowadzenie rachunku i lokaty

Założenie i prowadzenie Lokaty jest bezpłatne.

 mKonto Intensive to 0 zł za wypłaty z bankomatów na całym świecie, 0 zł za podstawową kartę debetową, brak opłat za 3 przelewy ekspresowe w miesiącu, 0 zł za priorytetową obsługę na mLinii, wsparcie asystenta concierge, a dodatkowo w promocji „mKonto Intensive z Empik Premium” do 3 lat za darmo za usługę empik Premium oraz karta wielowalutowa Visa Świat Intensive, która umożliwia atrakcyjne kursy dla ponad 180 walut. Prowadzenie rachunku jest darmowe, jeśli co miesiąc wpływ na konto wynosi min. 7 tys. PLN lub posiada się aktywa min. 100 tys. PLN, jeśli tych wpływów nie ma wtedy konto kosztuje 49,99 zł

Złożenie dyspozycji


Dyspozycję można złożyć za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w naszym Serwisie na tej stronie.

Lokata z funduszem

LokataFundusz/e
30% wpłacanych środków70% wpłacanych środków
Moje Konto.pl


Łączna minimalna kwota przystąpienia do Promocji wynosi 5 000 zł.

W ramach Promocji Uczestnik Promocji ma do wyboru 2 opcje:
a. Lokata i jedna z gotowych strategii inwestycyjnych (lista dostępnych strategii inwestycyjnych określona jest w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji). Uczestnik Promocji samodzielnie wybiera jedną z dostępnych strategii

b. Lokata i 5 funduszy inwestycyjnych (lista dostępnych funduszy inwestycyjnych określona jest w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji). Uczestnik Promocji samodzielnie wybiera fundusze oraz wskazuje kwotę inwestycji na wybrane fundusze przy zachowaniu
min. kwoty wpłaty na dany fundusz oraz spełniając warunek udziału zleceń nabycia funduszy inwestycyjnych w całym pakiecie

Otwórz mkonto Intensive

Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji:
  1) nabywa Jednostki Uczestnictwa funduszy z oferty Banku wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia Jednostek Uczestnictwa jednego funduszu wynosi 100 złotych, o ile prospekt informacyjny nie ustanawia
  wyższej kwoty.
  2) oraz zakłada Lokatę o następujących parametrach:
  a) Okres Lokaty – 6 miesięcy,
  b) Oprocentowanie nominalne Lokaty – 0,01% w skali roku,
  c) Rodzaj oprocentowania – oprocentowanie stałe,
  d) Waluta: złoty,
  e) Minimalna kwota jednej Lokaty założonej w Promocji: 1 500 złotych,
  f) Maksymalna kwota wszystkich Lokat założonych przez Uczestnika Promocji w Promocji: 1 000 000 złotych,
  g) Odnowienie Lokaty – po zakończeniu okresu umownego Lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami promocyjnymi) odnowi się na kolejne 6 miesięcy na warunkach lokaty 6 miesięcznej prezentowanej w obowiązującej w dniu odnowienia Tabeli stóp procentowych dla
  osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.;
  h) Oprocentowanie nominalne przy zerwaniu Lokat: 0,01% w skali roku,
  i) Kapitalizacja – na zakończenie czasu trwania Lokaty, do rachunku Lokaty,
  j) Lokata zakładana jest wyłącznie ze środków znajdujących się na Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym powiązanym z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku.
  3) dodatkowo otrzyma wyższe oprocentowanie Lokaty niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) za okres jej trwania, wynoszące 2,0% w skali roku, jeśli spełni następujące warunki łącznie:
  a) złoży i opłaci zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
  b) w okresie 150 dni liczonych od dnia założenia Lokaty nie złoży zlecenia odkupienia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa funduszy nabytych w ramach Promocji.
 2. 4)Kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld PLN dla wszystkich Uczestników Promocji.
 3. 5)W przypadku, gdy kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln PLN, Uczestnik Promocji zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie internetowej:
  https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem
 4. Liczba Lokat zakładanych przez Uczestnika Promocji w okresie Promocji jest nieograniczona z zastrzeżeniem w § 6 Ust. 2 lit. f).
 5. Saldo Uczestnika Promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień 03.08.2020.
 6. Oprocentowanie wskazane w § 6 ust. 1 pkt 3 zostanie naliczone za cały okres trwania Lokaty od momentu jej założenia przy spełnieniu warunków wskazanych w § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a) i b).
  Oprocentowanie Lokaty zostanie zmienione w Systemie transakcyjnym na wartość wskazaną w § 6 ust. 1 pkt. 3 w czasie trwania Lokaty, jednak nie wcześniej niż po upływie 150 dni od dnia jej założenia.
 7. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami podatkowymi od wypłacanych odsetek należny jest zryczałtowany podatek dochodowy, Bank jako płatnik potrąci kwotę podatku z kwoty wypłaconych odsetek.
 8. Lokaty, o których mowa w ust. 1 będą otwarte i prowadzone zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., wobec czego Uczestnik Promocji powinien spełnić warunki wymagane dla zakładania i prowadzenia takich lokat przewidziane w ww. Regulaminie z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji.

W skrócie

strona banku

Otwórz mkonto Intensive

Regulamin promocjii

ikona pdf

O banku

logo mbanku

mBank SA (dawniej Bank Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna w skrócie BRE Bank SA) – bank uniwersalny, założony w 1986 jako Bank Rozwoju Eksportu, piąta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Oferuje bankowość detaliczną, inwestycyjną, rozwiązania dla przedsiębiorców oraz usługi bankowości prywatnej. CZYTAJ DALEJ…

by
Dziennikarka z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Previous Post Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other.

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn

Najnowsze posty

tata z córką oglądają coś w tablecie
100 zł na Allegro i Allegro Smart na rok za mKonto Intensive
No comments
kobieta czyta coś w smartfonie
Konto przekorzystne w promocji do 400 zł premii!
No comments
Marząca kobieta
2000 zł za konto Citigold od City handlowy!
No comments
mężczyzna robi zdjęcie
Promocja zakończona. 250 zł + 5000 zł z Kontem Otwartym na Ciebie w BNP Paribas
No comments
PARA MŁODA W SWOIM NOWYM MIESZKANIU
Promocja zakończona. Konkurs dla klientów Alior Banku! Do wygrania urządzenia kuchenne Thermomix (o wartości 5495 zł) i 500 zł do wydania w sklepach IKEA
No comments
młoda kobieta czyta cos w smartfonie
Aktywność się opłaca. Otwórz konto i zyskaj premię do 150 zł. Program Polecam Bank.
No comments
młoda para czyta coś w laptopie
200 zł od Santander + 50 zł za polecenie konta i 1% na lokacie + do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie.
No comments
mężczyzna odwrócony tyłem coś czyta
Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie czyli Premia w zasięgu ręki 350 zł BNP Paribas
No comments
rodzina i napis 500+
Oszczędzamy z 500+
No comments
KONTO Z LWEM MOBI I DIRECT KOBIETA NAKŁADA GAŁKI LODÓW NA WAFEL
Konto z Lwem
No comments
napis 720 zł na tle drogi w górach
Promocja zakończona. Darmowa pożyczka do 5000 zł za darmo od Citi Handlowy i 720 zł premii moneyback z bezpłatną kartą kredytową Citibank BP Motokarta
No comments
mama przytula swoją córkę która wybiera sie poo wakacjachh do szkoła promocja 400 zł na allegro (bon)
Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie w BNP Paribas aż 400 zł premii
No comments
smartfon
Smartfon LG K30 od Citibanku za wyrobienie karty kredytowej
2 komentarze
AliExpress
Dołącz do AliExpress i zyskaj rabaty za rejestrację
No comments
napis ing bank śląski
ING Bank Śląski
No comments
pies wystawia głowę z samochodu
Millennium 200 zł Konto ,,Poczuj swobodę i zyskaj”Oferta nieaktualna
No comments
napis w kolorowym kole 2,5%
Nest Lokata Witaj 2,5 %
No comments
para studentów
Konto PKO od 18 do 26 roku życia
No comments
kolorowe nożyczki
Ranking lokat kwartalnych
No comments
mężczyzna stoi w parku trzyma telefon obok napis promocji
Promocja zakończona sprawdź nową :250 zł na start za konto osobiste + 300 zł zwrotu za rachunki i 2% na lokacie.
No comments
reklama konta
Nawet 500 zł za otwarcie konta, płatności mobilne i kartą
No comments
T.Harv Eker
Podstawy zarządzania pieniędzmi Jars
No comments
kobieta nakłada na wafel gałki lodów
160 zł od ING
No comments
grillujący mężczyzna
Zakupy na majówkę z bonusami do 350 zł
No comments
kobieta czyta coś w telefonie komórkowym i jest radosna
Premia w wysokości 960 zł za założenie konta
No comments
kobieta ppokazuje mężczyźnie wykresy w laptopie
NAJLEPSZE POŻYCZKI POZABANKOWE PRZEZ INTERNET, DECYZJE W 15 MINUT!!!
No comments
kobieta czyta książkę leżąc na hamaku
Prezenty za eKonto i mKonto Intensive
No comments