Ubezpieczenie w Santander życia i zdrowia

rodzina

Ubezpieczenie w Santander: Zapewnij sobie i swoim bliskim niezbędne wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach. Tak brzmi zajawka z reklamy i jest to całkowita prawda. W naszych czasach ubezpieczenie to podstawa a jeżeli Ty go jeszcze nie masz to przeczytaj dalszą treść tego artykułu. Dowiesz się między innymi co możesz ubezpieczyć czy tylko życie i zdrowie? Sprawdźmy to.

Dzięki Ubezpieczeniu Życia i zdrowia:

strona Santander

Sprawdźmy zatem jakie inne jeszcze pakiety proponuje nam Santander

Pakiet zdrowotny

  • To wsparcie dla Ciebie, gdy zachorujesz na nowotwór, udar mózgu czy inną z 21 chorób wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Możesz otrzymać pomoc finansową oraz możesz skorzystać z wielu świadczeń dodatkowych, m. in. wsparcie po hospitalizacji, druga krajowa opinia medyczna, rehabilitacja, pomoc psychologa.
  • Raz w roku możesz wykonać bezpłatne badania profilaktyczne oraz skonsultować ich wynik z lekarzem!
  • Kwota wypłaconych Tobie pieniędzy zależy od zdiagnozowanej u Ciebie choroby oraz wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.

Pakiet szpitalny

W tym przypadku brak jest jakiejkolwiek weryfikacji powodu Twojego pobytu w szpitalu. Możesz być np tylko diagnozowany, po wypadku czy chory. Dostajesz pieniądze za pobyt szpitalu czy na SOR.

Pakiet wypadkowy

Otrzymasz pomoc finansową gdy przytrafi Ci się kontuzja z powodu nieszczęśliwego wypadku. Co ważne możesz zabezpieczyć swoich najbliższych na wypadek swojej śmierci spowodowanej przez nieszczęśliwy wypadek.

Pakiet dla dziecka

Jeśli Twojemu dziecku przytrafi się nieszczęśliwy wypadek w skutek czego ma złamanie, poparzenie lub skręcenie to również otrzymasz pieniądze od banku.

Jak możesz kupić Ubezpieczenie Życie i zdrowie

1

Wypełnij formularz na tej stronie banku

2

Bank skontaktuje się z Tobą i pomoże dopasować wariant ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

3

Składkę za ubezpieczenie bank pobierze z Twojego konta lub obciąży Twoją kartę kredytową.

W jaki sposób i w jakim terminie bank wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe?

Zawiadomienia banku o Zdarzeniu ubezpieczeniowym można dokonać telefonicznie lub pisemnie, bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, jeżeli zostaną one przez bank udostępnione. Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego następuje po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia i wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności banku i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w formie jednorazowej wypłaty, w walucie polskiej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną do świadczenia ubezpieczeniowego lub w inny sposób uzgodniony przez bank z tą osobą. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego.

Brak zapłaty za polisę

Brak zapłaty składki ubezpieczeniowej w terminie i w terminie dodatkowych 7 dni, będzie równoznaczny z wypowiedzeniem przez Ciebie Umowy ubezpieczenia i rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia z upływem tego dodatkowego terminu. Dniem zapłaty składki ubezpieczeniowej jest dzień, w którym składka ubezpieczeniowa w pełnej należnej wysokości zostanie zaksięgowana na naszym rachunku.

Kto i jak może zawrzeć Umowę ubezpieczenia?

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć, jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych, masz miejsce zamieszkania w Polsce oraz w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia masz ukończone 18 lat i nie masz ukończonych 60 lat. Umowa ubezpieczenia jest zawierana w trybie ofertowym poprzez złożenie Wniosku, z dniem przyjęcia przez bank tego Wniosku.

Wniosek może zostać złożony pisemnie na naszym formularzu, drogą telefoniczną lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, o ile zostaną one przez bank udostępnione. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia bank może poprosić Cię o udzielenie, zgodnie z prawdą, odpowiedzi na pytania związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, w szczególności dotyczące Twojego stanu zdrowia. Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć wyłącznie na własny rachunek. Zawarcie Umowy ubezpieczenia bank potwierdza Polisą.

Ubezpieczenie Życie i zdrowie.
Regulamin akcji promocyjnej

Co obejmuje Akcja promocyjna
Jeżeli chcesz sprawdzić kondycję zdrowotną Twojego organizmu, możesz skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
Zakres pakietu badań profilaktycznych to:
a) badanie krwi:
•morfologia z rozmazem,
•OB,
•glukoza na czczo,
•lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG),
•PSH (dla mężczyzn),
b) badanie ogólne moczu,
c) cytologia (dla kobiet).
Jeżeli chcesz, możesz skonsultować wyniki badań. Po wykonaniu powyższych badań profilaktycznych bank zorganizuje i pokryje koszty Twojej telekonsultacji lub wideokonsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu – zgodnie z Twoim wyborem.

Kto może skorzystać z Akcji promocyjnej?


Z Akcji promocyjnej może skorzystać każdy, kto w okresie trwania Akcji promocyjnej wykupił Pakiet zdrowotny w ubezpieczeniu Życie i zdrowie.

Akcja promocyjna trwa od 15 maja 2020 r. do 31 maja 2021 r. i dotyczy Ubezpieczeń zawartych w tym okresie. Z badań profilaktycznych możesz skorzystać jeszcze przez 6 miesięcy po zakończeniu Akcji promocyjnej, nie później niż do zakończenia Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Nowotworu lub innego Poważnego zachorowania, który jest częścią Pakietu zdrowotnego.

Z badan profilaktycznych możesz skorzystać 1 raz w ciągu 12 miesięcy Ochrony ubezpieczeniowej.

O banku

CZYTAJ DALEJ…
by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Banki podnoszą opłaty za konta i karty „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn